[ برای ِ کودک! ]

          ای نو گـُل ِ باغ ِ زندگانی!_

          امـّیدِ نوی! به ژرفِ دلها!،

          در جان ِ جهان ِ مردمانی!؛

          تا هرکه، رود برون ازین باغ!؛

          بر جاش! به نوبتت بـِمانی!_

          خـُرسندی ِ خود! سـُرود خوانی!_

          با مـِـهر!، رسی!؛ به کامرانی!...

          تا، تیره ی ِ جان به نام ِ مردم!_

          رَهپوی شود به جاودانی!_

          یا، تا به دمی، که زیست اش بود؛

          گویائی ِ تازگیّ ِ آنی!_

          زیبائی ِ زیستگاهِ جانی!...

          بر مـِـهر! گرا و، راستی ها!_

          شـُو دور! ز خار ِ کاستی ها!_

          بی جنگ! و بی رَنگه ی ِ نـِیرنگ!_

          خوش نوش! ز جام ِ شادمانی!.

                                                          هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                          15,03,2006  Helsingør