[ برای ِ لاک پشتها! ]

 

          مغرورتان نمود! _

          زمینه هائی!  که در دسترستان بود!...

          و شیشه های ِ گــُلاب را! _

          به دور افکندید!،  چرا که ؛

          فریبِ اسانس ها!  بَسِتان بود!...

          و معانی ِ تب و، تاب را! دلزده شدید! _

          زیرا که، پچ پچ های ِ سرگرمی!  معنای ِ حیاتِ نـَفـَسِتان بود!...

          و همه! بخود مشغول! _

          و هرکدام!  به مداومت!  به کیش ِ هوش و، خواهش و، احتیاطِ ترس آمیز!...

          و حتـّی اگر یادی ز همقـُماش های ِ خویش!، می داشتید؛

          پس از بسی احتسابهای ِ نفع و، ضرر! _

          و فقط در اکتسابهای ِ بیرون از توان ِ یک نفر!، برای ِ امکانات!؛

          یکدگر را! خبر می کردید!...

          و یا برای ِ یافتن ِ همرقص! _

          در لـُودگی ها و، سبکسری ها!؛  و نه  - هَمـَرزم  برای ِ نبردِ با نابرابری ها! -

          یادِ از کـَسِتان بود!...

          و آنچه شماها را!،

          لاک پشتِ خاشه سار ِ تنهائی ساخت!؛

          خودشیفتگی و،  ناباوری!  و حرص و،  ترس و، هَــَوسِـتان! بود!.

                                                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                             09,04,2003  Helsingør