[ برای ِ بی -هوش و، گوش- ها! ]

 

               دیده ای ام بارها! _

                در تبِ گفتارها! _

                                       گرچه لبانم خموش!،

                                       چشم! ولی در بیان!...

               گوش ِ  َسـَرت! سازگار _

               بهر ِ شنودِ هَوار! _

               لیک درین کارزار! کز تپش ِ روزگار! _

               میشود و، زندگی ست!؛

                                   نیست!  ُترا، گوش ِ جان! _

               چون، به گرفتارها!،

               در- بَندِ َزربافه - ی ِ بازارها!،

               هیچ! ز هرلحظه ای؛

               راز نگردد عیان! _

                                         جسم!، همه هوشیار!؛

                                          خفته تشان هوش ِ جان!...

               پـِیرو ِ بر مردمان! _

               هستی و، از من َرمان!؛

                                             در طـِی ِ دیدارها! _

                                             بهر ِ تو! بی حاصلی!،

                                             بهر ِ امّا؛ بهشت! _

                                            نیست  ُجـزاین بارها!.

                                                    هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                      19,03,2003  Copenhagen