[  برترگزینی! ]

 

          همزبانی!  همدلی!  همبستری!_

          بر کـُدامینشان؟  گزینی  برتری ...

          همزبانی!، کـَسب ِ دارائی! دَم ِ سرگرمی است!_

          حال ِ همبستر شدن!؛ خود باختن! جان برسری!*...

          زآفتاب ِ همدلی!! زیبا شود!_

          شور ِ جان!! در هستی ِ جانمـِحوَری!!.

                                                          هاشم شریفی  << بودش >>  21,08,2006  Espergærde

          *جان برسربودن!، برابر ِ با سر رفتن ِ شور و، شوق ِ جان! از جام ِ وجود است!؛

            که همه ی ِ فضای ِ سر و، اندیشه را از تـَـهـَیـّــُـج! لبریزمیدارد!_

            و به یک باور ِ ویژه در یک محدوده ی ِ زمانی! مربوط می سازد!، که به هر کـِیفیتی

            که باشد؛ در مقابل ِ  ســِـیر ِ  جهان! با پـَرو، بال ِ جان! کم ارزش تر است!.