[ به رفته ی ِ راهِ دور! ]

         

          ای کدامین آرزوها در دل و، رفتی به  َژرفای ِ مـُغاک!_

          اینچنین! افلاک! در گردش!،  توهستی در کدامین بخش از آن؟_

          راهی و، همسان ِ جان ِ پرتـُوی در َذرّه ها!  درهرکجا، درهرچه مصنوع و، طبیعی؛ 

          یا میان ِآسمانها! یا کدام از کهکشانها؟_

          یا به  َژرفای ِ کجاهای ِ جهان؟_

          یا به شاید!؟ در زمین! با آبها! یا بادها! یا آتش و، یا سنگ و، خاک!؛

          تا کِی ازنو باتصادفها! مگر،  آنگون َشوی!_

          که تو بودیّ و،  که من هستم!؛  درین آشوبناک!...

          آنزمانت! قصّه هائی بود و،  بُردی تجربه! روی ِ زمین!_

          قصّه کـُن! در بازگشتت! بَهرِ  منشاء!_

          در مدارِ  [ گِرد - وارِ ]  بی نهایت بازتکرارِ جهان!_

          تا که،  شاید!؟،  هسته گاهِ جان ِ پاک!؛

          با کدامین شیوه ها؟  یا در کدامین دُوره از_  آمد - شدنها؟_

          میتواند ساخت جان ِ بی ریای ِ شادناک!_

          با تبِ  - اینهمّـه ازنوبارِ -   [ کارِ  سوز و، ساز! ]_

          که درون ِ هر  ِژنی!، مانندِ نرم افزارِ راز!؛

                                         جایسازی می شود!...

          اِی که، سخت افزارِ تن را!  ِسیرِ  َذرّات و، حوادث!  وا- گرفتندت به ُدورِ این زمان!_

          اِی که، رنجیدی ز آزارو، فریب و، رنگ و، نـِیرنگ ِ  َچنی از مردمان!؛

          می گمانم که، تو نرم افزارِ  جان!؛     باز- می آئی! به جائی زین جهان!_

          میزبانت!،  [ جمع ِ انسان ِ دگربارآمده!] _

          در رعایت!؛  [ با شعورِ شیوه ی ِ مِهمان نوازی! ] می شود!...

          دل قوی میدار!   گر- این بار!،  نیش ِ دلگدازی! رسم بود!؛

          بارِ دیگر! مردمان!،  مردم ترند و؛

          بر تو و،   دیوانگان ِ [مـَکرِ فرهنگی ندان ِ] دیگری هم!_

                                                       دلنوازی! می شود!.

                                                 هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                     Helsingør 11,07,2006