[ چشم ! ]

 

          چشمهای ِ رازجو!، باشد جوان! تا هرزمان!؛

          چشم!، بی دل!؛ پیر باشد! هم _ اگرنزد ِ جوان!...

          چشم ِ رَهپویان!، که غیراز چشم ِ هار ِ خواهش است!؛

          هر دَم آرَد  خون ِ مـِـهراندیشگی! در دل روان!...

          دل مکـُن پابند ِ دام ِ دیدنیها بخش بخش _

          در تداوُم! دل بـِده! بر هستی ِ هرجا روان!.

                                           هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک  21,08,2006  Copenhagen