[ چـَتر ِ عشق! ]

 

          گوئیا، دل! مست شد! از عطر ِ عشق!؛

          که ز خون ِ خود! رقم زد! سـَطر ِ عشق!...

          دل! فدا می گرددو، جان را! رَسـَد!؛

          امن ِ [خودباوَرشدن]!  از چتر ِ عشق!.

                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک  Helsingør  25,07,2006