[ هـَدَر ِ عـُمر! ]

 

               این همـّه ز کار و، علم!؛ آموختن است! _

               این همـّه به هم زفخر! بفروختن است! _

               تا،  - کوش به جانتر! -  بچشد شهدی را!،

               کز دوره ی ِ جنگل!؛ دلش افروختن است!...

               از بَهر ِ پیام ِ جان! به جانی دیگر! _

               در این همه گیر و،دار! جان سوختن است!.

                                               هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                  22,03,1995  Helsingør