[ هَمباغچگی! ]* 1  و 2

 

               تیره ای از گــُلها! _

               سـِیل برکندَه تِشان! از کفِ یک باغچه! در آن سر ِ دَهر! _

               وز پـِی ِ خاطره ها!!،   ِزهم آمیزی ِ جان و، تب و، تاب! _

               که زمانی، شده بود!؛

               اینزمان! از پـِی ِ بشکفتن ِ یاد! _

               در چشائی شان اکراه و، به نازی در قهر! _

               و درین غربتِ سرد! _

               گرمی ِ لاله َوشی شان!،

               شده بازیچه ی ِ تردید؛

               و از چهره ی ِ همدوره ی ِ ایـّام ِ شباب!،

               روی گردانده و؛

               از هم! شده طرد!...

               لیک، این دور نباشد، که اگر غمزه کنند؛

               پای ِ دل! از اثر ِ جذبه شان! لغزد و، جان! _

                               در سفر ِ خاورشان! باید کرد!...

               چاره ای نیست!،

               که از َفرطِ هجوم ِ یادِ ایـّام ِ شباب!،

               وز فریبندگی ِ حالتِ همباغچگی!؛

               بازهم!!  باورشان باید کرد!.

                                                             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                          24,08,1994  Helsingør

               * 1 در گاهنامه ی ِ واژه! به سال ِ 1995 کپنهاگ با نام ِ مستعار ِ << بودش >>! چاپ شد.    

               * 2 در گاهنامه ی ِ واژه! با تقصیر ِ خودم! کلمه ی ِ همباغچگی به غلط املاء شده بود!،

                       و در انتشار ِ کنونی برای ِ فرستِ به سایت!؛ تغییراتی بسیار کوچک روی داده! _

                       و، یکی دو مصرع!؛ به اصل ِ چامه! افزوده گشته است!.