[ جامها و، کامها! ]

 

          بودند، برخوردارانی؛

          که  ُصراحی کشان ِ میکده ی ِ هستی و، ناسپاس مِی خوارانی! _       

          که هم ،  آگاهِ از وجودِ خُمخانه های ِ دیگر ِ دَهر! _

          با ساغرهای ِ رنگین تر!؛

          و هم ،  با گــُمانه ای در سُراغ ِ شهدهای ِ گواراتر! _

                             که بی تلخی ِ فریب و، کینه و، قهر! _

          و رخت برکشیدند،  از تکیه گاههای ِ خویش!؛

          به بهانه ی ِ  َزنگارگرفتگی،  یا لب پریدگی ِ پیاله و، کاسه _

          تا که بَهره مندی ِ از بانگِ نوشانوش ِ  َغـرّا - تر،  و رنگ و، جلوه ی ِ بیش! _

          و کسبِ معاش و،  عشرت و،  نام!...

          ولی افسوس!،  که در نوشخانه های ِ به تازه درآمده! نیز _

          درگیر ِ خوابِ خمار!...

          و افسوس ِ بیشتر!،  که جانشان! اسیر ِ امیال ِ کهنه! بسان ِ دفتری بزیر ِ گرد و، غبار! _

          و ذهنشان! به چنگِ وسوسه های ِ پذیرندگی! و دلزدگی! به مانندِ باردار ِ مبتلا به ویار!...

          و نمیدانند!،  که نیست مشکل از تفاوتِ جام! _

          که جان را - ست - لازم!! سلامتِ کام!.

                                                                هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                 11,05,1999  Helsingør