[ لاله ]

 

          آئین ِ  - شکیب و، شادناکی! -

          آئینگی ِ  - زلال و،  یکرنگی و،  پاکی! -

                        از تاب و، تـَبِ لاله!!  بیاموز!...

                                          داغـَش به دل و،

                                                پا به گِل و؛

                                   جلوه ی ِ جام ِ دَهَـنش! _

                         گویـِشی از جان ِ مُـصَـفـّاست!.

                         هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                        05,09,1999  Shiraz