معنی ِ واژه ی ِ  { شاهد* }!

 

          شاهدِ سوختن ِ شمع ِ دل ِ شیفتگانِ ِ گــُل ِ مِهر!

          شدی و، نام ِ تو! زان مرحله!؛ شاهد! شده است!...

          هرکه رُخسار ِ تورا!، دیده!؛  بپوشیده  ز ِ هرگلشن و،باغ!_

          چشم ِ سررا!،  و سر ِ کوی ِ تو!؛ زاهد شده است!...

          لبِ بی خواهش ِ ما! جام ِ  تب و، تابِ تورا! شهدِ عطش مینوشد!_

          گوئیا، جان! پـِی ِ این جبر!؛ معاهِد شده است!...

          هرکه، مـِی خواره ی ِعشق است زجام ِ بینش!؛

          با همه جان ِ جهان! یکدل و، واحد! شده است!.

                                               هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک  Helsingør  24,07,2006

          *شاهد!، یک جذبه است!؛ که از طـِی شدن ِ مجذوب!، یک گواهی است!؛

            برای ِدادرسی ِ در هستی!_ مثل ِ گــُل!که گــُلدوست را!، و مثل ِ زن!که مرد را

            مجذوب!، میدارد!؛ وبخشی ازجان ِ مجذوب شده! ناشی ِازهمان شیفتگی! طِی می شود!.