[ نجوای ِ همنوا! ]*1

 

          سحر!،  که بلبل ِ شوریده ماجرای ِ شب!  میگفت؛

          ِزدیشبی که گذشتش به تاب و، تب!!  میگف!...

          ِز روشنای ِ صبح ِ شادخواران ِ آرزوپرور!،*2

          به صوتِ خوش، ونـَوائی پـُرازطرب میگفت!...

          به یار، مژده ی ِ فصل ِ بهارو، گــُل میداد!؛

          ِزخار ِ جـُور ِ رقیبان ِ  دل جـَلـَب! میگفت!...

          حدیثِ  بوس و، کـِناران!  به گــُلشـَن و، لبِ جوی؛

          مکیدن ِ __ لبِ شیرین ِ چون ُرَطب میگفت!...

          ِزخوی و، روی ِ خوش ِ یار ِ من!؛ سخن میداشت!_

          ِزنـَسل ِ حوریان ِ بهشتی!  ِورا  َنسـَب میگفت!...

          به کامجوئی ِ جان ِ دلرفتگان!،  ِزشـَهوَش ِ ناز؛

          به کارسازی ِ دستِ حوادث!_ بـَسی عجب میگفت!...

          ندانم آنکه، چگونه  ِزخوابِ من خبرش؟!_

          ِزگــُلرخی که سخن سنج و، با ادب! میگفت!...

          ِز داروی ِ دل ِ سرگشتگان ِ بی َزرو، سیم!_ *3

          ِز استحاله ی ِ خون ِ دل ِ عـَنـَب! میگفت!...

          به حـَلّ ِ مشکل ِ انسان!، دَوای ِ جان! میداد!_

          ِزلطفِ روح نـَواز ِ  طبیبان ِ بی مطب! میگفت!.

                                                                       هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                  05/30a.m. 12,04,1995  Helsingør

          *1 در گاهنامه ی ِ واژه! به سال ِ 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید.

          *2 در گاهنامه ی ِ واژه!،  کلمه ی ِ [ روشنا ]؛  به اشتباه! [ روشنائی ] چاپ شده بود. و امّا این بار به غیراز_

           کلمه ی ِ روشنا! مصرع را! عوض کرده ام!.

          *3 در گاهنامه ی ِ واژه!،  کلمه ی ِ [ داروی ِ ]؛  به اشتباه! [ داوَری ِ ] چاپ شده بود.