[ در نکوهـِش ِ اصرار ِ فی تعارُف! ]*

          بگذار، که من قهوه بنوشم به درین جا و، بدین جام!_

          هرچند، که شیروکاکائوهم، که تو اصرار نمائی!؛

          سوگند به جان ِ توو، من!_

          پیشنهادی ست خوش و، حرفِ بدی نیست!...

          یارا !  تو اگر، دوست! مرا هستی و، اقرار نمائی!؛

          دریاب! که من، دوست چه میدارم و،

                                                         گر نیست ترا سخت؛

          رخصت زتو! ای  جان به لبآرنده ی ِ من!_

                                                                    بی خـِرَدی نیست!.

                                                           هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                       مرداد ماهِ هزاروسیصدوهشتاد، شیراز.

          *به دوستِ گرامی! غلامرضا - م.