[ سمندها و، کمندها! ]

 

          هر یکی جان! به جهان! _

          شادی اش از ارزش ِ دام ِ جانشکاری،  وبه سویـَش پـِی جور!...

          یکی از زلال ِ چشمه! _

          دیگری، از مِی ِ انگور!...

          شقایق!، ز کویر و؛    شاعراز شوق و، تب و، شور! _

          قناریّ ِ روان ِ عاشق از باغ ِ زجان دور! _

          نهان ِ شاپَرَک! از گــُل و، ازنور!...*1

          مشام ِ صرّاف ازپول! _

          نگار ِ دَردَری!، ازمردهاااای ِ زیرک و؛ 

          آآآآدم ِ رندِ بهره کش!،   از- آدم ِ گول! _

          [ تا دیروز گــُشنه ] ی ِ  تازه به دُورون رسیده! _

          ازکیف و، کفش و، کلاه و،  - چلوکباب و، دوغ و، زیتون -! _

          آدم ِ تازگی مؤمن شده!،

          از نمایـِش ِ کار ِ صواب و؛ پند!به بچـّه های ِ شیطون!...

          تاجر ازقافله و، حُجره و، کـَشتی! _

          بقـّال ازمنفعتِ شیر و، کره و، ادویه و، برنج ِ رشتی!...

          پُرکتاب خوانده نما! _

          از جلساتِ  - پُر ز گوش و، لبِ تحسین!- _

          شکمو!، با  ِژست های ِ کـُپی ِ سیاسی!؛ 

          کشته ی ِ دیزی و، آبگوشت و، نون و، دمپخت و، ته چین!...

          درویش ازپُریّ ِ کشکول! _

          عابد ازطوبی و، از حور!؛*2

          مگس!، ازشِکـَرَک!؛

          باخرد!! از راز ِ هستی!! _

          عامّی ازکلـّه پاچه! _

          لات و، لوطی!؛ ازجگرک!.

            *1. شاپَرَک!، درفرهنگِ گویـِش ِ شیرازی!؛ = پروانه!.

            *2. طوبی! با گویـِش ِ - طوبا - .           

                                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                               07,04,2006  Helsingør