[ سنگ کوبیدن به جام ِ شهدِ جان! ]* 1

 

               ای که سنگت به دست و،  خشمت به دندان ِ نیش و،  راهت پیش!؛

               ای بجامانده ای که در دلت عقده ست! _

               خود بگو! اگرکه،  « شهدِ ترنـّم ِ نـَفـَس ِ لولی َوشان ِ شوخ ِ شهرآشوب! » _

               مـِی ِ شکیب! نرساند _

               به جام ِ جانهای ِ سر به عصیان کشیدگان ِ پریش!،

               در شهرهای ِ آشفته از حضور ِ سنگین ِ صنعت و،  َصرّافی! _

               و کسالتبار ز غیبتِ مـِهر ِ انسان ِ رفته زخویش!؛

               چگونه خون ِ دختر ِ رز! و شیر ِ پستان ِ گونه ای ز شقایق! _

                                                                     کفافشان سازد؟!.

                                                                هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                          21,07,2000  Helsingør   

                  * 1  برای ِ مخالفین ِ صدای ِ زن در ترانه و آواز!.