[ شبِ شعر! ]

 

               من شبی، شعر! برای ِ دوستم میخواندم! _

               او! ز ِ من پرسید :

               ای شخص ِ گرامی ای دوست! _

               نکته ی ِ مطلبِ این شعر، که مضمون ِ نـُوی هست، کجاست؟...

               من باو گفتم :  ای هوشمَدار!،  تو مگر نشنیدی؟؟ _

               که به چندین جای،  در- این چامه! _

               من ز ِ تابِ جان و، هَم - از تبِ دل! حرف زدم! _

               کین دو با هم! برگهائی از کتابِ داستان ِ آدمی ست!...

               تو چه مضمونی ازین نـُوتـَرو، ارزنده تری میخواهی؟ _

               گرچه عمرش هم،  باندازه ی ِ عمر ِ بـَشـَرَ ست! _

               گرچه همـّـیشه!  بـُدَه ست و،  بـُوَدو،  خواهد بود!...

               جان ِ انسان را آیا؟ _

               چونکه مضمونی ست،  از {پیش - زمانها}ی ِ سرای ِ دودَر ِ خاک!؛

                                                                                به دور اندازند؟...

               هرچه ما، شعر ِ نـُوو، کهنه! سُرائیم؛  برای ِ جان است! _

                                                                    شعر!، آنست؛

                                                             که خود! خلق شود! _

               نه که شاعر بنشیند، وبچسباند، واژه پـِی ِ هم...

               تو چرا اصلا ً از بودن ِ وزن و، قافیه! بیزاری؟ _

               خوب مگر فـَنّ ِ مهندسی، که در همـّـه جهان، نـُو شده است؛

               در اساس - هم آیاهندسه ی ِ پایه!،  دگرگون گشته ست؟...

               همه جا! طرحی نـُو، ----- جلوه ی ِ روی ِ  بنا - ست! _

               به درون ِ دل ِ بنیاد امـّـا _

               خود نهادی ز ِ تعادل،  مثل ِ شعری موزون!؛  درکاراست!...

               خوب عزیزم حالا، شعر!هم، -----

                               اگر قافیه داشت؛

               نتواند آیا، -----  که ز ِ مضمون ِ نـُوی حرف زند؟؟...

               شعر ِ جان و، دل!؛  همـّـیشه!  نـُواست! _

               چونکه هر روز!،  به هرجای ِ جهان؛

               باغی از میوه ی ِ احساس!،  و برگِ گــُل ِ هوش!؛

               کاردستیّ ِ قشنگِ دل و، جان!؛  دیده بر نقش ِ زمان! بُگشایَد!...

               شعر ِ نـُو!  گویـِش ِ بایـِستگی ِ نـُو شدن ِ اندیشه ست! _

               که ضرورت! سببش بوده و،  یا قافیه دارد! یا نـَه! _

                                                    لیک، حتما ً مُوزون!...

               حالا خوب،  جنابِ نیما!،  که خدایش بـِبـَرَد در جنـّـت؛

                                                                    چیزی گفت! _

               تو چرا؟،  متـّـه به خشخاش میکنی؟! _

               تو چرا؟،  خودتو کاسه ی داغترازآش میکنی؟!.

                                  هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                     03,09,1997  Helsingør