[ شهدِ وصل ِ جاودان! ]

         

          بادبیزن دستِ باد و، خاک در چشمان ِ باغ!؛

          جامی از جنس ِ طراوت!_

          در تبِ قحطِ  مروّت!،

                                    دستِ آب و؛

                                    لاله را! در سینه داغ!...

          آتش ِ ذره!، درون ِ همّگی شان!_

                                                 در خروش!؛

          هریکی زانها! ویا هریک زجانهارا!_

                                   ببخشد جوش و، کوش!؛

                                    تا نیاید خاری از بیم و،

                            بپا سازد امیدی شان! چراغ!...

          جمله هستی ! با تو هست و، از تو هست و،

          هسته اش! با پوسته! تنها یکی ست!؛

          تا که جامی برکشی از شهدِ وصل ِ جاودان!_

          تا به آوایت! نباشد مویه از دردِ فِراق!.

                                              هاشم شریفی << بودش >> دانمارک  Helsingør 21,07,2006