[ سرایـِش ِ یک نوزاد! ]

 

          صدای ِ گریه اش را! در کارگاهِ پندار! تجزیه کردم! _

          و اصوات و، الفاظی شدند! _

          که از زبان ِ جان ِ او! میگفت :

          برایم بخوان! دوباره! از طومار ِ اندازه های ِ خشتهای ِ شش هزاران هزارتائی!،

          که به گفتار آورده بودی! در ساختار ِ برج و، باروها!؛

          در سرزمینی که بازهم به گفته ی ِ خودت :

          باغ ِ مـِهر و، هوش و، کوش و، بینائی!...

          و چون، باران ِ آشکارا ساز!؛ بر آنها بارش گرفت! _

          و روبَنایـِشان!، آبرُفته شد!؛

          چینه هائی بیش نبودند! _

          از گـِل ِ ناپخته و، کاهِ موریانه زده!  که بر هم چون چنبره ی ِ ماری عظیم! _

          تـَلـَمبار کرده بودی!...

          و باوَر ِ من! از پندارهای ِ شگرف و، شگفت و، بی شالـُده!؛ بیمار و، فسُرده بود! _*1

          چـُنانکه گوئی :  ُگـرزی  ششصد منی!؟ بر مُخ ِ گیج ِ از فریبِ من خورده بود،

          با دستهای ِ مردی آنچنان پـُرزور؛ که با هرگامَش یکی از دوپا تا بزانو!؟ _

                                                                            به گـِل فرو میرفت! _

          وشاید همین! باعثِ شکستش بود!، که؛

          هربار، گرفتار ِ درآوردن ِ یکی از دوزانوها _

          از درون ِ خاکِ  َره  میشد!؛ 

          و فرصتش نبود برای ِ پَدافند!...

          برایم ازنو! بخوان! _

          تا ازنو! باورم را دیده بان کنم! _

          که سختی ها را بشناسم! و کمبودها را آگاه شوم! تا برای ِ آسانی! بکوشم! _

          و زمینه ها را خار ُزدایـَم! که گــُل! پرورانند! _

          و از فراهمی ها! توش و، توان ِ نو! گیرم _

          و نغمه کنم با شادی! _*2

          و بـِغنـَوَم با امید ِ آنکه،*3

          باغ را برای ِ قناری های ِ فرداها! آراستگی ست!؛

          و مرا، همچون تو! نیاز نشود! که خِشت بمالم! بجای ِ سخن روا کردن! _*4

          در تاریخ ِ یک سرزمین! که با تعـجـّب!؟ نام ِ آن! _

                                                              خاکِ پاکِ آتش و، مـِهر است!.

                                                               هاشم شریفی  < بودش >>  دانمارک

                                                                22,04,2003  Helsingør

          *1 شالـُده = در تداوُل ِ عامیانه شالوده است!.

          *2 نغمه = آواز ِ خوش! آهنگِ دلنشین! آوا یا نوای ِ دلپذیر!.

          *3 بـِغنـَوَم = از غـُنودَن! = خوابیدن، آرامیدن، یا آرامش ِ جاودان! برابر ِ با مردن!.

          *4 خشت مالیدن = در اصطلاحاتِ کوچه بازاری ِ شیرازی = چاخان گفتن!.