[ تو!، و ستاره! ]

 

               به درازنای ِ هستی!، که رهی ست بی سرانجام! _

                                                      به سوی ِ ناهویدا!؛

               پـِی ِ کوچ ِ تاب و، تبها! ز گمان و، باوری که به نبردِ روزمرّه! _

               ودوباره تا همیشه!، سر ِ پیچ ِ نیمه شبها! _

               زیر ِ سقفِ ایستگاهی! که در آن  ِبـرسم ِ فرجام! قطار ِ زیست! شاید!؟ _

               پـِی ِ هرغروب! ازنو، ظاهرا ً ! به جای ماند، و به گِردِ خویش راند؛

                                                                   بوی ِ عطر ِ مـِهر!  در کام! _

                                                                                 به دل امیدِ فردا! _

                                                                              دم ِ پنجره نشستن!...

                                                دیده بر نیلی ِ آسمان و، از زمین! گسستن!؛

                                                                         شادمان ز باوَری خام! _

                                                                               رها! ز دام ِ ایـّام!...

               برق ِ چشمکِ ستاره! که فریبد و، نماند به قـلمرو ِ نظاره!؛

                                                           به نظر مرا!  َرسانـَد! _

                                                           تو و،  َعـهدها شکستن!.

                                                                       هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                         13,09,2006  Helsingør