[ تور ِ رؤیا! ]*

          سالهای ِ سختِ صبوری!_

          لحظه هاشون! سال ِ نوری!_

                                               همه منتظر نشستم!،

                                               به کسی سخن نگفتم!،

                                               پشتِ انتظار!، خـُفتم!_

                                               ماتِ افسانه ی ِ حوری!...

          توی ِهنگام ِ بیداری، غرق ِ رؤیا!؛

          توی ِ هر   تاب و، تبِ   گفت و، شنودم!_

                                               نزدِ هرکس، غایب ازجا!؛

                                               یا،  دَمی که،  می غنودم!؛

                                               به خیال ِ هرکه،  بودم!؛

                                              همه ی ِ اونا! تو بودی!_

                                              عروسهای ِ زیر ِ توری!...

          یکی هست، اون یکی ام؛ تو!_

          که نمیدونم کجائی؟_

          وتوهم به مـِـهر! شـِـیدا،

          زیر ِ یک توری ِ رؤیا؛

                                              پـِـی ِ یه نفر میگردی!_                  

                                              و مثال ِ من! صبوری!.

                                              هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                       Helsingør  12,04,1996

          *درآپریل ِ 1996 بدون ِ تغییراتِ جزئی که دراین بازنویس صورت گرفته!، به ماهنامه ی ِ

          هارمونیکا! که در کپنهاگ بود، فرستاده شد!؛ وچاپ گردید!.