[ واقعیـّتگوئی ِ مکانیکی! ]

 

          چـُنان دیر ماندی! _

          که جان!، ژرف - اندیش!  گشت!؛

          از فریب ِ خوش ِ روبـَناها!  بـِرَست! _

          وتفسیر و، تعریف ِ انگیزه ی ِ ارجمندیّ ِ تو! _*1

          بیان کرد! مبنای ِ ذرّات و، کیش ِ کـُنـِش - واکـُنـِش!، درجهان ِ وجود!؛

          ودیگر، من و، تو! چو اشیاء و؛  احساس ِ ما! _

          هویدا شده! ارزشی نـِسبی است!...

          بیادت بیاید! تب و، تابِ گرم ِ شـَباب! _

          که هر کـُنج ِ دلدادگی! داشت زیبائی ِ باغ ِ افلاکها! _

          و رنگ و، جلاهای ِ آن روزگار! _

          به هر روشن ِ تن گـُدازو، به هر سایه سار! _

          به هر جا و، هر دَم! گـُل ِ شادی آورد و، تعبیر ِ شوریّ و، شوقی زدُنیای ِ دلپاکها!...

          به یادت بیاید! که بی قیدی از بندِ ادراکها! _

          تو را!  ِمی! به من مینمود و، مرا! برتو! یک  ِمی پرست!...

          و اکنون! جهان! دانش ِ تجربیّ و، پـِـی ِ باوَراز مـُـهر ِ اثبات هاست! _

          وما را!، بهشتی که میبود!؛ دیگر نه هست!...

          رَوَد  بیش خواهی و،  تقلید، هـَردو!؛ به گور ِ تباهی و- زشتی! به خواب! _         

          که ما را!، بـِـهـُش ساخت!؛ از _آب - پنداری ِ آن سراب!...

          شود خانه ی ِ حرص ورزی!!  خراب! _

          که جان ِ جهان را! وانسان ِ بی خانـِمان را! _*2

          به خواهش!!  به اندوختن - بیشترها!!  بـِخـَست!...

          چـُنان دیر ماندی! _

          که مرغ ِ گمانه سـُرای!،

          ز سرشاخه ی ِ گـُلبـُن ِ باغ ِ اندیشه پوئی!؛ بـِجـَست!.

                                                       هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک  27,08,2006  Helsingør

          1*تشدید ِ روی ِ حرف ِ - ی - ،  برای ِ کشیده خوانده شدن ِ حرف ِ - ی - ،

             به منظور ِ حفظ ِ وزن!؛  و آهنگ ِ سرتاسری ِ چامه است!.                        

          2*در فرهنگ ِ فارسی ِ دکتر محمـّد مُـعین!  تلفـّظِ واژه ی ِ خانمان! هم با - ن ِ-  ساکـِن! _

                  و هم، با - ن ِ-  متحرّک! که با نشان ِ   ِزبـَر!  می تواند نمایش داده شود!، آمده است! _

                  و هم، به واژه ی ِ  خان ومان !  رُجوع  داده شده است! _

                  و امـّا، در تـَداوُل! با حرکت ِ  زیر!  گفتار میشود!، یعنی؛  خانـِمان!.