[ یاد ِ نیما! ] 

 

               به هر نوبت که میآید بهار و،  جان ِ دلتنگان! به جامی از نبیدش! _

                                                                       سرخوش از فرجام!...

               به هرهنگامه ای کزشور ِ هستی! ازهوا دستی شود پرمـِهرو، بغض ِ باغهارا! _

                                                                                               میشکوفد کام!...

               به هرباری که ازنـُو تب کند سوسن،  و نرگس،  یاس،  یا سنبل،

               و بید و،  نسترن!  سوری و،  سیب و،  سرو!؛  یا بادام!...

               و یا، هردَم!  به هرجائی که پیروزیّ ِ نـُواندیشگی! آید _

               و رخشد لعل ِ لبهای ِ هنرپویان ِ { فریادِگلوگـُلفام! } _

               تا بخشد، گـُهَرهای ِ تـَر ِ روشنگری! در ساحل ِ دریای ِ پرسشها! _

                                                                          به خاصّ و، عام!...

               و درهرگاه ِ تبناکی به هرخاکی، که عشـّـاق ِ صفا! نوشند _

               جامی، شادی ِ مرگِ خرافی های ِ خون آشام!؛

               تورا!! آوا کند آهَم! من ازیادت! نمی کاهَم! _

               وآن چندی زشاگردان ِ خوب و، راستگوی و، نیکپویت را!،

               که بعدازهم، همی آیند ـ ازنـُو!؛  « چشم درراهَم!. »

                                                                   هاشم شریفی  < بودش >  دانمارک

                                                                                  28,03,1998  Helsingør