[  یار ِ آرزوئی! ]*

          شاپرکی بود بـَر ِ گـُل!، رو بـِرکه ی ِآب!_

          روزا  تو آفتاب میپرید؛  شبا  تو مهتاب!...

          باد اومد و،  ابر ِ سیاه!!!.... رو بـِرکه بارید!_

          شاپرک افتاد توش و، رفت؛ تو چنگِ گرداب!...

          َبعد!، که هوا صاف شده بود، بال ِ قشنگش!؛

          رنگ ووارنگ!، برق میزد!_ میون ِ تالاب!...

          روان ِ پاک و، بی ریا و، شوخ و، مستش!_

          رفت تو بهشت؛ یارش ِ دید!!_ با تب و، با تاب!...

          یارش، همونی بود!؛ که بود تو آرزوهاش!_

          اونی که توباغ ِ زندگی!، می دید توی ِ خوااااب!.

                                                  هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                            25,09,1997  Helsingør 

          *یک نسخه ازین چامه!، در همان سال ِ سـُرایــِش!، به سرپرست وناشر ِ گاهنامه ی ِ _

          واژه در دانمارک! به پیشنهادِ خودشان! سپرده شد!؛ که خودشان گفتند می خواهند در_

          نشریه ای به چاپ برسانند.