[ آشکارایی ! ]

 

          هنگامی، که چشم ِ جزیره!،

                                درخشید!،

                    از ُروشـَنای ِ پگاه!؛

                   بر _ او، شدآشکار!؛

          که در [ دریایی از فوج فوج ِ بسته بندیهای ِ مُرَ ّتـَب ِ خون!_

          این قابهای ِ متحرّکِ منظّم ِ از آداب و، تعارفاتِ فرهنگهای ِ بی چَن و، چون! ] ،

          و در میان ِ [ موج موج ِ تاب و، تب و، التهابِ حرص و، خشم و، جُنون! ] ؛

          تا چه اندازه_     تنهائی اش را_     بی کرانگی است!...

          و تا چه اندازه_    میتواند باور داشت_     که استقلال!_

                                                               میوه ی ِ باغ ِ بی نشانگی است!...

          و تا چه اندازه_   مِهربان بودن!_    در میان ِ خودخواهان و، پُرخواهان و،

                                                                                   سیری ناپذیران!؛

                                                                                      یگانگی است!.

         هاشم شریفی << بودش >> دانمارک   Helsingør   07,06,2002