[ آینه، وخاکستر! ]

 

          همسان ِ غرقگی _ 

          - به ژرفای ِ فضائی نیمه آشنا -   می نمود!،

          که مرا!  - دستِ  واقعیتی نیمه گنگ - ؛

          با ریسمان ِ امتدادِ اندیشه! _

          تا دورهای ِ آسمان ِ انگاره های ِ بزرگ و، خُرد! _ 

          باخودش می برد! _

          و درانتها،  که پذیرای ِ فرمان ِ جبرِ زمان! شدم!؛

          کویری با غروبی خاکستری! _   

          ز جنس ِ روزهای ِ آخرِ پائیز! _

          درآینه بود!...

 

          شوقم فرو خورده شد - ازان دیدار! _

          و سردی ِ چشم اندازِ سردناک!،

          بیم ِ کم فروغی ِ فصلهای ِ آینده را!؛

          به دفترِ پیشگمانی ِ ایّام ِ دل! فزود!...

 

          هرچند،  که تاج ِ تابش ِ ذوقم!

          ازان - ناگهان خارِ آگهی -!  فرسود!؛

          گفتم به خود :

          مرنج! _

          یادت نیست؟  که در- آینه! -   دو قناری بودند! _

          که هریکِشان!،  از رازهای ِ مِهر و،  غرور! _

          ترانه سرمیداد!؟ _

          و در همان آینه!  جام ِ گویائی بود! _

          که از- امید! -  می سرود!،

          و از نوش ِ جامهائی دگر!؛  تورا! خبر میداد!؟...

 

          پس،  باش!؛  تا دوباره در کمندهای ِ نو! _

          که از- آن ِ ساقیان ِ جامهای ِ قندآکند! _

          شوی پابند!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                     16,04,1998  Helsingør