[ باور ِ زمینی! ]

 

          سجّاده و، دعا را!  طمع نبایدت بود! _

          خوابِ خوش ِ خدا را! _

          برهم  نبایدش زد! _

          زیرا،  هزارها - بار!،

          گفتند،  هرکجاشد! _

          صدها دروغ ِ پَردار! _

          با نام ِ او!،   و او را!؛

          یکشان نساخت بیدار! _

          چونکه گشودن ِ چشم!،   که کار ِ جان ِ خاکی ست!؛

          با کِــیل ِ کبریائی!،   درباغ ِ عرش ِ اعلا!؛

          تفاوتش به معیار! _

          زیرا شـُکوهِ ایزد!  کِـی اعتنا بدارد؟! _

          بر رندهای ِ بازار! _             

          بر پُرخوران ِ دربار! _

          بر موذیان ِ خوشزبان ِ "علم ِ واژه"  درکار!...

 

          پس،  شد نتیجه آنکه! _

          او! از چنین بیداری!  که شمع ِ کمّیتهاست!،

          وزـ این عیار!؛  بیزار!...

 

          پس،  شو تو!  خویشباور! _

          برخود!،  خودت شو یاور! _

          با مِهرو،  با رعایت! _

          برهرچه هست جاندار!...

          سپس، به سربلندی!،

          میساز برنیازت! _

          ازهوش و، کوشت ابزار!؛

          پاسخ به جان! روا دار!.

                                              هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                        06,02,2008  Helsingør