[ بخشش خواهی! برای ِ چند ماهی یکنواختی! ]

          سایت
ِ بودش را، اگر تأخیر شد؛
          از وفای ِ دوستان! تقصیر شد! _

          بودشان پیمان! که یاری ها دهند! _
          لیک، نرخ ِ روز ِ نان!؛ تغییر شد!...

          بی عجب! ایرانیان! پیمانشان! _
          از قدیم!
آواز ِ عالمگیر شد!...

          ادّعاشان! ارج دادنها به مـِهر! _
          کینه هاشان! ناله ی ِ شبگیر شد!...

          همـّه خالی بند ِ انساندوستی!؛
          حرصها! بر پایشان زنجیر شد!...

         
آنهمه تاریخشان!، در برتری!؛
          عاقبت ته دیگ! بر کفگیر شد!...

          مـِهرو، میترا را! سرافراز
آمدند! _
          گاوکشتن شان! دران تصویر شد!...

          یک زمستان رفت و، یک ماه از بهار! _
          شش هزاران سالشان! تبخیر شد!...

          سنگهای ِ گــُنده! خالی بندی است! _
          که دَم ِ پرتابها! تصغیر شد!...

          یک زن ِ ایرانی! میلیونها دُلار! _*
3
          داد و، بخشی ش از فضا! تسخیر شد! _

          گشت، ارزانی ش، خود نـُوجـِلوگی!؛
          نام ِ او! گـِردِ جهان!
آژیر شد! _

          لیک، در پرتـُونویس ِ فارسی!؛*
1
          مـِنـّت از خـَطـّ ِ عرب! تقریر شد!...*2

          شیوه ی ِ هم میهنانم! یاد هست! _
          تا زبانبازی یشان! تقدیر شد!...

         
آن امیدم هست تا با راستی! _
          میهنم!
آباد و، بی تزویر! شد!...

          با مخاطبهای ِ خود دارم درود! _
          هم، ببخشیدم؛ سلامم دیر شد!.
                                                  
هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک
                                                         
                Helsingør  16,02,2008  
          *
1 پرتــُونویس = نوشتار ِ دیجیتال یا شمارشانه!، که با پرتــُو ِ الکترونیک! نوشته یا نگاشته می شود!.
          *2 خـَطــّ ِ عرب = بخشی از ابزار ِ
word با زمینه ی ِ نگارش ِ حرفهای ِ زبان ِ عربی! و نشانه ی ِ
              
آینده نگری ِ اعراب و نتیجه ی ِ تلاش ِ آنها در سفارش ِ آن نرم افزار به سازندگان ِ غیر ِ عرب است! _
               و ایرانیان با دستکاری ِ
آن نرم افزار! پرتــُونویس ِ فارسی را درست کرده اند! که به نوبه ی ِ خود _
               باز هم افتخار ِ دیگری برای ِ ما ایرانیان است! و می توان گفت :  شد هزاران
آفرین! بر کوش ِ ما!،
                                                                                           ریزه خواری! گشت؛ شهد ِ نوش ِ ما!.
                                                                                                     Helsingør  16,02,2008      
          *3 این 3 را! درشت نوشتم زیرا که باید به سه کردن ِ خود! اعتراف داشت! هرچند هم که تقصیر از من

                   نبوده است!  و در بی بی سی!  سایتِ راستگو معرّفی شده برای ِ ایرانیان ِ زود باوَر!،

                   که کاسّه های ِ ازآش داغتر! هستند!؛ عنوان شده بود! که :

                   پرداختی ِ خانم انوشه انصاری برای ِ گردش دربخشی از فضا! بیست میلیارد دلار بوده است! _

                   امّا، در هفته نامه ی ِ کیهان! که به کیهان لندن! معروف است!؛ در شماره ی 1241 برای تاریخ _

                   22 تا 28 ژانویه ی 2009 نوشته شده،  انوشه ی انصاری نخستین زن فضا نورد ایرانی که سال ِ _

                   گذشته با پرداختِ 20 میلیون دلارو با یک سفینه ی ِ روسی به فضا رفت.......

                   و، من امروز در " کتابخانه ی ِ شهری که منم در! " ، برای ِ دیداری از کیهان لندن!؛  درصفحه ی ِ _

                   اوّل! آخرین خبرِ مربوطِ به این رویداد را خواندم! وسپس واژه ی ِ میلیاردها را! به میلیونها! تغییر دادم! _

                   حالا دیگر، آیا خطای ِ  ِچشی! یا خطای ِ دیجیتلی-الکترونیکی! یا خطای ِ چاپی! بوده؛ _

                   به قول ِ ُزهّاد!، که انشاءالله بی رغبتِ به جذباتِ دنیوی!؛ 

                   و، هم به قول ِ ُعبّاد!، که بازهم انشاءالله تشنه به نعماتِ اخروی!؛

                   الله و اعلم!  و دیگه کاهِ کهنه را بباد ندهیم!.  23,01,2009  Helsingør