[ بخشش از جان ِ جهان! ]

 

          گفته اند و، می گویند که :

          خدا!  یار ِ عاشقان است...

          و ازآنجا که _

          عشق و، جنون؛ خویشاوندی ِ دیرینه ای دارند _

          آیا، نمیتوان گفت؟ که :  نام ِ گروهی از دوستان ِ خدا! دیوانگان است!؟...

          وخداوندِ هستی! یا جهانخدا! _

          که نیروی ِ هوشمندِ جان ِ جهان است! _

          یکی از مـُعجزاتش!  به بخشی از بخشهای ِ هرگزجدا از خودش!، عطا گشته!؛

          و در همین میکروفنهای ِ کراواتی، یا نامرئی! زمینه ای دارند! _

          که مبتلایان ِ زمزمه با خویش! _

          از شـّر ِ چشم و، زبان ِ  رَهگذران ِ دشمن کیش! در امان باشند!...

          و این بخشش! مـُزدی از خدای ِ [ در هر ذ ّره جای ِ ] جهان! به عاشقان ِ مهربان است! _

          چرا که، عاشقان هم؛ برای ِ سرشتِ عاقلان ِ همنوع ِ خود! امیدِ بهینه ای دارند!...

          و این روزها که رقیبان ِ هوش و، صنعت و، گول! _

          هیزم های ِ تنور ِ معامله اند!،

          خیلی ها خوشحالند که از جهانخدا، کمک گرفته اند؛

          و می توانند وانِمود کنند، که با موبَیل؛ در مکالمه اند!...

          موبَیلی که جایش خالی ست در جیبِ تـُهی از شمایـِل ِ پول!.

                                                      هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                25,10,2000  Helsingør