[ برای ِ بهار ِ نفرین شده ی ِ دانمارک! ]

 

          به جز رنگِ سبز ِ چمنهای ِ خیس! _

          به غیرازهوای ِ مـِه آلوده ی ِ هرشب و، روز! تکرارکار! _

          جدا از تماشای ِ سرشاخه های ِ درختان ِ بی بار!  در- این بهار! _

          چه شد مژدگانی به جانهای ِ تن سرد و، ژرفایــِشـان شوربار!؟...

          چه باشد به غیرازشکیب؟ _

          دَوای ِ دل ِ مانده امّیدوار!،

          به گامی؛  که درپیچ ِ امسال و،  پیرار و،  پار! _

          که سالی دگر، شایدش - آفِتاب!؛

          درخشد پس از جامه نوگشتگیّ ِ زمین! _

          که نوروز نامند!، آنرا!؛ وهرروز!  ازتاب و، تب! هرچه جانها شود کامگار!...

          کدامین تپش های ِ دل دررگان! خوشترازپرسشی ست؟ _

          که هم،  گرمی ِ جان و،دل! هست!؛  هم مانـَدَش بی جواب! _

          که سازد نوائی براین واپسین گامهائی که جان! پویه دارد بسوی ِ سراب! _

          درین سرزمینی که تنها چهارش بماند بیاد و،  بیاید بخواب! :

          یکی ( چهره ی ِ گــُلرخان! با دلی مهربان! ) _

          یکی ( دانش ِ روز و،  نظم و،  هنر! ) _

          یکی ( سُربی ِ سردِ سنگین! که سقفی ست برخاکشان! ) _

          یکی ( هرکجا و، به هرجا! همه سبز ِ مَرطوب وار! ) ...

          گـِل ِ سردِ مُردابگونه کجا و،  گــُل ِ باغ ِ تب کرده درکوچه باغی _

                                                             که خاکش تــَراوَد شرار!.

                                                              هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                       29,03,2008  Helsingør