[ برای ِ غافلان ِ قافله!]

 

          ای که غافـل میروی، از چنگِ جبر! _

          کـِی تو عاقـل می شوی؟ از جنگِ جبر!...

          تو! بدون ِ خواستن! یک خود شدی! _

          نکته کـِی آموزی از آهنگِ جبر!؟...

          سنگ بر جام ِ دگرجانها مَـزَن! _

          ساغر ِ خود حفظ کن! از سنگِ جبر!...

          با فریبِ دیگران!، تن ساختی!؛

          جان زکف دادی! تو از نیرنگِ جبر!...

          عطفِ جانها!، جبر ِ بُـنیادین ِ ما - ست!؛

          مِهـربان شو!، دور کـُن!؛ آژنگِ جبر!.

                                                                    هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                               12,01,2008  Helsingør