[ برای ِ  " حافظ " ِ  دُوران!  که آموزگار ِ پایمردی ِ پـِیمان! ]

 

          سایه! _

          گمانه آفرین ِ خُنـَکای ِ پناه دهنده به خستگان هم! هست! _

          و ابتهاج! _

          واژه ای با پیام ِ شادمانی ساز ِ آکنده ی ِ تبِ راز! _

          از باغ ِ سرخوشی،  وسُرور!...

          و نسل ِ ما!  که اینروزها،  به چهل و، پنجاه و، شصت _

                                                                   می رسیم؛

                                                    سرافراز ازین غرور! _

          که تو!،  با زیبائی ِ کلام ِ نافذِ خویش!؛  برای ِ باورهایــِمان " حافظ " ِ عَهدی! _

          وَ هَم،  حفظِ عهد را!  با سخن ِ راستین!  و با یکی از هفت گوهرهای ِ گنج ِ هنر! _

          چنان سربلند!  ازعُهده برآمدی!؛

          که حسرت نشست بر دل ِ جاه طلبانی که خال درآستین! _

          در مراسماتِ پُرتب و، تاب! _

          بکوش میشوند!  که شاید _

          (  بسان ِ تو!  با تاج ِ آفتاب!  که از جوشش ِ چشمه سار ِ اندیشه ات!،

          به باغوار ِ جان ِ هنرپیشه ات  به سر  داری!؛ )

          در سرای ِ سخن! سری بیارایند! _

          و بدین آهنگ  پویه می کنند و،

          جانکوشی ِ نظم را! _

          به رنگه های ِ نمایـِشی ِ خودجوشی ِ شعر!  می آلایند!؛

          وگر مخاطبین!،  ز ترفندشان!  ز رَه  نروند!؛

                                                 مویه می کنند!...

          و ما!  خشنودِ ازآنکه درباغسایه ی ِ گفتار ِ تو! _

          از گنجوار ِ شـِعرو، شعورت!  برخوردار میشویم!.

                                                          هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                            17,09,1989  Hamburg