[ برای ِ پروین ِ آسمان ِ آرمانها! ]

 

          ای مـِهربان تر از خواهر و،  حتـّی که دلسوزتر از مادر! _

          بر انسان ِ بی پناه! _

          و برای ِ جان ِ یتیمان ِ بی گناه!...

          ای فرشته ی ِ سنجشگر ِ  اعمال ِ قاضیان! _

          ای نکوهشگر ِ  بر نامِـهربانی ِ ازخویش راضیان!...

          ای ظریف تر از شمع و، شاپرک و، گــُل! _

          ای زبان ِ تو!،  پاک!  و بی نیاز ِ از تجمـّـل! _

          و شعرت!؛  بی آلایش از چیدمان ِ واژه های ِ ساغر ِ مـِی و،

                                                               چشمان ِ نرگس و،

                                                                   تاب ِ  بنفشه و،

                                                                     تب ِ  سنبل!...

          چه معصوم و، مظلوم! زیستی _

          به دوران ِ خشک مغزان ِ مقــّدس! که روشنای ِ اختر را! به کام ِ سیاهِ خاک! دادند! _

          و باک نداشتند! از یاوری ندادن ِ به تندیس ِ ماهِ راهِ شبزدگان ِ سرگردان! _

          در وادی ِ خرافات و، جهل آبادِ  وَهم آکند!...

          شد چامه های ِ تو! افتخار ِ هوش ِ مـِهرآگین! برای ِ زنان! _

          و در پذیرش ِ طبع ِ سرکش ِ مردان!  درسهای ِ گوهر بهای ِ همچون قند!...

          ای پایدارتر ازکوه! که با سنگِ سختِ شکیب! _

          حبابهای ِ رنگارنگِ هوس را! شکستی!  و به هاله ی ِ تبناکِ نجابت! _

          نشستی صبور و، موقــّر!   و مستِ نافه ی ِ مـِهر! _

                              دل به امـّیدِ بهروزی ِ بشر! بستی! _  

                                                 به گــُلشن ِ ادراک!...

          و بی نصیب ماندی از کامبخشی ِ دَهر! _

          در زمانی که تیر ِ فریبهای ِ فرهنگِ روزمرّگی!  با ظواهر ِ آذرگون!، امـّا زهرناک! _

          از کشاکش ِ زرق و، برق و، حیله و، قهر!؛

          به جانهای ِ بسیار ِ دیگری اصابت داشت!.

                                                                          هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                             04,04,1992  Helsingør