" برای ِ سارا! "

          [ بخشش ِ بی غَش! ]

 

          در باخترزمین ِ پُرزرق و، برق ِ نظم آرا! _

          جان ِ زیبائی بود!،  ازسرزمین ِ - مِهر دراندیشه آوَرِ-  دارا!؛

          که ازچشمانش! پیامی به جان ِ  هر- آشنا و،  بیگانه! _

          با فروغی  - که ازجان ِ سرخوش ِ سارا! -  می درخشید! _

          و با بزرگواری ازسرِ مِهر! _

          خیرگی ِ نگاهِ خسته ی ِ ما را! _

          می بخشید!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                     May 1986  Helsingør