[ برای ِ سخاوتِ زن! ]

 

          با جامهای ِ پـُر زشـعله ی ِ نرگس! _

          به همسان ِ آفتاب!  که نوید بخش ِ زندگی ست! _

          به هر دَم و، هر جای! _

          مـِی ِ ناب! _  

          میدهی به دشمن و، دوست! _

          گنج ِ دَهـِش! نگر!  که راز ِ آفرینش ِ هستی! _

          که جان ِ جهان ات!  عطا نمود!...

 

          گفتند :  که جانشین ِ خدا!،

          جنس ِ آدم است! _

          حوّا! سکوت کرد و،  نخواست حقّ ِ خویش و _

          گذشت را!؛

          نـِدا نمود!...

 

          آتش! به جان ِ مرد،

          عطش برلبش نشانید و،  با آرزوی ِ لعل ِ لبانت!؛

          خدا را! صدا نمود!...

 

          خواهش به آرامش ِ همیشه،  بهشت را!؛

          به ذهنش بیافرید! _

          راز ِ شـَکیب را!،  با یادِ چـِهـر ِ حور!؛

          که همچو تو باشد! _

          بجانـَش!  بنا نمود!...

         

          تنها!،  بهانه ی ِ دیدار ِ روی ِ تو- ست! _

          اگر مردِ کوشکار و،  هوشیار و،  به سختی ش  بـُرد بار!؛

          قبول ِ بقا نمود!.

                                 هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                     07,09,2001 Shiraz  1380,6,16