[ برای ِ گنجور ِ رازهای ِ گوهربهای ِ زبان ِ ایرانزمین! ]

 

          ای ارجمندِ گرامی!  که سـَرو ِ  فخر ِ کلامی! _

          در باغ ِ گویش و، گفتار! _  

          وگفت و، شنود! _

          و نوشتار ِ بومی ِ خویش!؛

          و هَم  بزرگِ بنامی! _

          در زبان ِ غالبآمده از دشمنان ِ تا همیشه بر ما!  نیش! _

          و به هردوتا!  آنچنانـَت بـُوَد مهارتی ز شناخت!؛

          که در هریکی!  تواناترازهرادیبِ کارتمامی! _

          و بسیارند!  که ازبرای ِ تو!  نام ِ نابغه آرند! _

          امـّید! که،  تندرست و، شادمان باشی! _

          که باغ و، دشتِ اذهان ِ پویندگان ِ ادب را! _

          به راه و، شاهراه و، حواشی!؛

          پروانه های ِ کلام ِ تو! _

          فانوس ِ راهنمای ِ جان ِ بیدارند!...

          و شعر و،  نظم و،  نثر! _

          ونحو و،  صرف و،   لغت وَ معانی! _

          ودگرنکته ها و،   جلوه های ِ کلامی! که خویش! بدانی!؛

          برای ِ شیر ِ ضمیرت! فتادگان ِ شکارند!...

          و تا همیشه یادِ کوچه های ِ نشابور!

          دل را می کـِشـَد به دیدار ِ خاکِ پاکِ بودگاهِ جان ِ حکیم! _

          وگرچه، پای بسته و،  از بهره ی ِ سفر! بی بَر! می مانیم!؛

          آرزومندی ِ به خرسندی ِ دیگران ِ خرسندی بخش را! _

          می آموزیم! _

          ز همزبانی ِ گــَوَن!  و نسیم!.

                                                      هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                14,08,1998  Copenhagen