[ برای ِ " سوپرمَن " های ِ  ُکنج ِ تنهائی! ]


           َزمزَمِه
!،  ساقی ات شده؛  قِصّه ی ِ خویش!  مِی! ُکنی! _

          هم شنوی زِخویش و، هم،  به لب
!؛  ادای ِ  ِنی ُکنی!...

          ای که ِزاندیشه
! شود بَزم!،  به  ُکنج ِ عُزلتت!؛

          به
مِنّتِ بی َکرَمان!،  دست؛ دِراز  ِکی ُکنی...

          چه لحظه ها، که با امید
!؛    بیم را!   زُدوده ای! _

          که بی فریب و، بی ستم
!؛   به نوش و، نیش!؛  طِی ُکنی!...

          به جوش و، کوش و، هوشِشان
!،  نگشته خوشنود هنوز!؛

          تو با شکیبِ کوه وار
!  اسبِ مُراد!  هِی ُکنی!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    13,12,2008  Helsingør