[ برای ِ یک جان! که با کیش ِ یک چراغ! ]

 

          چراغ!  این واژه ی ِ همیشه بایادی از امید! _

          ز رُوزن ِ اندیشه اش!  سوسو میزند به هنگام ِ دلزدگی ش! _

          ودرخششی خیره ساز دارد به گرمای ِ هُشدار و،  زنهار! _

          که بر همسایگان ِ بیدادگاهِ زندگی ش!...

                                         و به هربار! _

                           که به کاشانه ی ِ کاغذین ِ گنجهای ِ کلامش!  فراخوان میشوی! _

             به همان دَم!  بباغی از سیبهای ِ تـُردِ نیکخواهی!  وانارهای ِ خون بـِدِ لی! _

                                                                میهمان میشوی!،   و" فروغ " ! _

                                                                                پرتـُوافشان میشود! ؛

                               به ژرفِ روانت!  از حقایقی و، مـِهربانی میتراود ازجانت! ؛ 

                                                                                       که توهم  نیز! _

                                                          راستگو! باشی و،  بهوش و،  نترس! _

                                                و دوستِ راستین ِ یاری رسان ِ زندگی بخش! _

                                                             برای ِ همزیستان ِ زمان!  ومکانت!.

                                                                               هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                 06,07,1987  Copenhagen