[ برای آنها، که اصطلاحاً؛ دوست! ]

 

          هرکه!،  پیمانه نگهدار!،  نشد؛

          هرچه، پیمان شکند؛ عادّی ِ اوست!...

          هرزمان، معنویت!  گرپرسید؛

          کوششی! ازطلبِ مادّی ِ اوست!...

          آدم ِ سست نهادِ هوسی!،

          ازشکیبنده!،  گریزد!؛  که متضادّی ِاوست!.

         هاشم شریفی << بودش >>  دانمارک   Helsingør   24,04,2006