[ برگه دارو! برای ِ بیماری ِ  - چه کنم؟ - ]

 

          تا به هنگام،  که خوابِ ابَدَت نیست هنوز! _

          با لبِ مِهر!  نوا کن!  با تبِ مِهر!  بسوز!...

          روی ِ ُگل را!،  به درونمایگی ِ خار!  ببین! _

          شام را!  باش شکیبا!  بام را!  دل  ِبفِروز!...

          شدنی را!  بی فریب و،  بی ستم!؛  بَهره ببَر! _

          ناشدنها و،  کژی را!؛  رُوزن ِ دیده! بدوز!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                     20,01,2009  Helsingør