[ بید ِ مجنون! ]

 

          چو دیدی بید ِ مجنون ِ لب ِ جوی! _

          ز لـِیلی! یاد کـُن، وز نیکی ِ خوی! _

          که در کیش ِ وفا!،  تا آخرین دَم!؛

          به قیس اش بود دل!  با هرسر ِ موی!.

                                                                  هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                 09,02,2007  ěsterport park-Copenhagen