[ چیستان؟ ]*

 

          هوا! به تاری و،  ِبسیاری ِ سردی!؛  شکست! ایمان را! _

          نبود  ُغباری و،   پنداری  که  َگردی نشست؛  ایوان را!...

          دلم هوای ِ بَهاران نِمود و،  تابِ بُستانی! _

           ِببال ِ یاد!،  مَرا!؛  پویش ِ خاکِ  "پارس-استان" ی!...

          به لانه ام!  چودست،  برگِ تری را! زِتازگی! پرسید؛

          به همدمی!  ُشدَش ارزانی از تبِ  ُگلستانی!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    30,12,2008  Helsingør

          * برروی ِ همین ستاره!، برای ِ دریافتِ جایزه!؛ کلیک کنید.