[ داغ ِ پیشانی! ]

 

          داغ ِ پیشانی کجا و، داغ ِ دل! از مـِهر ِ دوست! _

          دوست!، جان ِ جان!؛ که جان! مَـمهور ِ اوست!...*

          دوست!، چهری ساخت بر- انسان! ظریف!؛

          دوست کـِی گفتت؟ که آسیبی به پوست...

          جلوه اش! تابنده از رُخ! راز ِ دفتر! در جمال! _

          گر کمال ِ حق!، پرستی؛ روی ِ خود بر گـِل نـَمال!...

          نکته ها باشد بـِباغ ِ دفتر ِ روی ِ جَمیل! _

          گر بخوانی، می بدانی!؛ قدرتِ ذاتِ جَـلیل!.

                                                                          هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                         29,10,2000  Helsingør

            *مَـمهور= مـُهرشده! = مـُهرخورده!.