[ سختی ِ ُگزینش! ]

سلام! ای جهان ِ دوگانه در شکوفائی !_ و تبناکِ التهابِ سرمستی! که ازطراوتناکِ هستی ِ خویش!...    

درباغسارِ چـَشمهای ِ تو!، تابشی ست،  ِزدوخورشید! که بازتابشان زِآینه ی ِ دریای ِ مصفــّای ِ چهره ات!_

دوشعله ی ِ شوق!؛   لبت چوقایقی ست  ِز ترد ید! به انتخابِ جهت!، که درمیان ِ دومشرق!؛                 

 یکی با طلوع ِ  ِمـهر!_ یکی با درخشش ِ مـُکنت!.                                                                   

هاشم شریفی  <<  بودش >>   دانمارک                                                            

26,09,2002                                                                                                         هلسینگور  

Printed  in March 2006                                                                                                                                                                   

  www.boodesh.com