آن حورِ پَریچهره،  که مو می آراست       برهر سرِ مو، جان ِ یکی را می کاست_

         

دیدم که، زِمِهر! نزدِ او هم خبری ست       موئی ش فتاد و ، صد فغانش برخاست. 

 

  هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                       در  گاهنامه ی ِ واژه!  بسال 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید،

                       و در آن گاهنامه، بجای ِ واژه ی ِ[ موئی ش ] با [ ئـ ] ، 

                       [ مونی ش ] با [ ن ]، تحریر شد؛ که غلط بود!.                                                                                                               

       Printed  in March 2006                                                                                                       

        www.boodesh.com