اگر دلت  هوا کند  رخ ِ  گل ِ  گلاب  را !_            بخواهی ار تو بنگری، اثر ز آفتاب را !؛   

 

      به گوی ِ چشم ِ من نگر! که برتو هست آینه!،          زانعکاس ِخود! ببین شعاع ِ ماهتاب را !.

                                                                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                              تابستان 2003 هلسینگور

  Printed  in March 2006                                                                                                                                                                         www.boodesh.com