آن حور!،  که عیش ِ دل و، جان!  در لب ِ اوست!؛

               وزفرطِ هوس!،  توسن ِ جان!  مرکب ِ اوست!؛     

               اندیشه مکن رضای ِ جان دروصلش! _

               جان!، همّه به پی جوئی ِ جان!  درتبِ اوست!.

هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

در  گاهنامه ی ِ واژه!  بسال ِ 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید.

Printed in March 2006                                                                                                                                                                                                       www.boodesh.com