رویت!، اثری به هاله ی ِ جان!  بنگاشت!؛       

               هرچهره، که جان! دید؛  تو! در- آن انگاشت!...

               بس عیش که نوشید و، وصالت نچشید! _

               بیچاره چنین موهبت ارزان پنداشت!.

هاشم شریفی  << بودش>>  دانمارک                           

در  گاهنامه ی ِ واژه!  بسال ِ 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید.

Printed in March 2006                                                                                              

              www.boodesh.com