از سوخته جان ِ من!،  خبردارشوی!؛            

      صبحی که به هردودیده!  بیدارشوی! _ 

      با یک،  تو ببینی همه زیبائی ها!؛

      با یک،  توبسنجی و؛  گرفتارشوی!. 

                                                                                هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                    در  گاهنامه ی ِ واژه!  بسال ِ 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید.

                 Printed  in  March 2006                                                                                              

                                www.boodesh.com