از سوخته جان ِ من!،  خبردارشوی!؛            

      صبحی که به هردودیده!  بیدارشوی! _ 

      با یک،  تو ببینی همه زیبائی ها!؛

      با یک،  توبسنجی و؛  گرفتارشوی!. 

هاشم شریفی  << بودش>>  دانمارک                           

در  گاهنامه ی ِ واژه!  بسال ِ 1995 در کپنهاگ به چاپ رسید.

Printed in March 2006                                                                                              

              www.boodesh.com