[ دَنگ ---- دَنگ ]

 

          این - دیو ِ پای بسته در تار ِ کهنگیّ ِ زمان! _

          این - شرمسار ِ  فرورفته در زنگار ِ تعصّبِ خُشک! _

          این - رگ به چرک نشسته ی ِ ازجسم ِ مُردگان در عیش! _

          این - خون مکیده ازتن ِ انسان! ----

          درطول ِ همّه ی ِ تاریخ ِ بعد از پُولُس ِ حرص در کار! ----

          که رقیبِ نرونهای ِ بیمار! _

          این - مناره پرداز ِ  خواب بربشرحرام ساز ِ  ضدِّ مردم ِ بیدار! _

          در تظاهر ِ  به خدمت!،  که شناخت دادن ِ وقت!؛

          هرروزو،  هرشب و،  هرساعت و،  هرنیمساعتها! _

          سر می کشد به هَوار!،

          با صدای ِ - مرگ درخاطرآوری - ؛  از- زنگ!...

                                                  دَنگ ---- دَنگ.

                                      هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                    27,04,1998  Helsingør